KOBUJODOKAI  SOUTHERN CALIFORNIA 
SHINDO MUSO RYU JODO
 

 ***